Momenteel kan u problemen ondervinden bij uw bezoek van deze website.
Onze website is toe aan een grondig onderhoud
Wij danken u voor uw begrip!

OPROEP aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

image 431 x 510

OPROEP aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tot terugtrekking van haar voornemen tot verhoging
van successierechten op legaten
ten gunste van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), de koepels en verenigingen die deze oproep ondertekenen,

vragen dat de successierechten op legaten aan vzw’s onveranderd blijven op 8,8%. Zij nodigen de Regering uit om aan het Brussels Parlement een belastingshervorming voor te leggen zonder de voorziene tot 25%.

Op 21 juni 2002 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nota aangenomen betreffende « fiscale hervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", waarin ondermeer een maatregel is opgenomen die ongunstig is voor de vzw’s. Deze maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wellicht in oktober 2002 om in werking moeten te treden in 2003.

Eén van de voorstellen betreft de verhoging van 8.8% naar 25% van de successierechten op legaten aan vzw’s. Deze maatregel moet toelaten een aantal geplande belastingsverminderingen aan inwoners van het Gewest te compenseren.

De non-for profit is een belangrijke sector : het aantal actieve vzw’s in ons land wordt geschat op 50.000. Volgens cijfers van 1998, vertegenwoordigde de private non for-profit-sector ongeveer 285.000 werknemers of 195.000 FTE; deze tewerkstelling werd verzekerd door 12.500 vzw’s, waarvan 20% in het Brussels Gewest gevestigd waren. In dit Gewest vertegenwoordigt deze sector 15% van de volledige private tewerkstelling . De sector is een belangrijke economische motor.

Het verenigingsleven is economisch en financieel efficiënt, in die zin dat de werkingskosten van de sector doorgaans laag zijn (ondermeer dankzij vrijwilligerswerk en bescheiden loonschalen). De beschikbare middelen worden vaak direct aangewend voor terreinwerk en voor de realisatie van sociale doelstellingen. Dit laatste wordt door de schenkers (h)erkend : wanneer zij een gift doen, weten zij "dat het een concreet nut oplevert".

Het voorstel om deze successierechten op te trekken is vooral bedreigend voor kleine en middelgrote verenigingen waarvoor een legaat niet zelden een doorslaggevende bijdrage betekent om hun werking veilig te stellen.

Een verhoging van deze rechten zal schenkers ontmoedigen en is fiscaal contraproductief : op middellange termijn zullen niet alleen de vzw’s minder erven, maar zal ook de overheid minder belastingen ontvangen.
De negatieve impact in termen van minderinkomsten voor de verenigingen, zal zwaarder wegen dan de verhoopte fiscale meeropbrengsten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De rol en de bijdrage van het verenigingsleven tot de kwaliteitsverbetering van het leven, tot de versterking van het buurtweefsel zowel als tot de toenadering tussen Noord en Zuid, kunnen niet geloochend worden. Ook daardoor wordt een stad aantrekkelijker. De overheid erkent dit belang.

Ondanks de erkenning van de waarde van deze sector, merken we een verontrustende tendens om dit niet altijd om te zetten in gepaste steunmaatregelen en wordt toch een maatregel in het vooruitzicht gesteld die de non-for-profit-sector van belangrijke middelen berooft. Dit gaat in tegen de uitdrukkelijke wens van de bevolking die massaal via tal van vzw’s haar solidariteit betuigt en blijkt geeft van vertrouwen in deze sector.

Ondertekenaars :

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving Erik Todts, voorzitter

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw, c/o Vierwindenstraat 60 1080 Brussel
02/5016703 – 0476/982404 – erik.todts@oxfamsol.be