Persbericht: Verenigingen en stichtingen die werken ‘voor het maatschappelijk belang’, leden van de VEF, vragen een onderscheidend statuut

Persbericht
Brussel, 5 juni 2019

Verenigingen en stichtingen die werken ‘voor het maatschappelijk belang’, leden van de VEF, vragen een onderscheidend statuut.

Trouw aan haar mandaat als sectorvertegenwoordiger van verenigingen en stichtingen ‘die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking’, richt de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw een Memorandum aan de Federale Regering die na de algemene verkiezingen van 26 mei 2019 gevormd wordt.

Het Memorandum is toegespitst op enkele prioritaire dossiers:

1. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereenvoudigt en moderniseert op vele vlakken, maar creëert ook nieuwe problemen.

-  Teneinde een eigen identiteit te bewaren, na de quasi-gelijkstelling van ‘profit’ en ‘non-for-profit’ in het nieuwe Wetboek, is er nood aan een onderscheidend statuut ‘van maatschappelijk belang’ voor verenigingen en stichtingen die actief zijn in domeinen die relevant zijn voor het ‘algemeen’ of ‘maatschappelijk belang’ en aldus erkend worden.

-  In het kader van ‘good governance’ pleit de VEF voor een versterking van de eerstelijnscontrole door de Algemene Vergadering, die in de nieuwe wet nagenoeg verdwenen is.

-  In het kader van de transparantie en strijd tegen vormen van criminaliteit, bepleit de VEF een veralgemeende verplichting voor verenigingen om de jaarrekeningen bij de Nationale Bank neer te leggen en aldus publiek toegankelijk te maken.
Daarentegen is de sector volkomen gekant tegen een zogenaamd ‘giftenregister’ voor fondsen van en naar het buitenland. Deze maatregel betekent immers een zware administratieve last voor de verenigingen, die buiten verhouding staat tot het te verwachten beperkte resultaat in de strijd tegen de criminaliteit.

2. Een herzienning van de regelgeving met betrekking tot online-giften, zodat eindelijk een duidelijk kader geschapen wordt voor het recht op fiscale aftrekbaarheid van giften via de moderne betaalmethoden.

3. Modernisering van het Koninklijk Besluit van 1823 dat de huis-aan-huis-inzamelingen regelt. Hier dringt zich een uitbreiding op tot geldinzamelingen op de openbare weg en een harmonisering van de criteria. De VEF bepleit één enkele erkenningsprocedure.

4. Tenslotte bepleit de VEF meer rechtszekerheid en een duidelijke implementatie van het vonnis van het Europese Gerechtshof m.b.t. het recht op fiscaal attest voor grensoverschrijdende giften. Ons buurland Luxemburg geeft ons een makkelijk na te volgen voorbeeld.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw is ervan overtuigd dat bovenstaande voorstellen perfect binnen de volgende legislatuur gerealiseerd kunnen worden, zodat de verenigingen en stichtingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking om hun missie ‘van maatschappelijk belang’ te kunnen vervullen, beter deze rol kunnen waarmaken.

Michel Lorge, Voorzitter VEF
Erik Todts, Ondervoorzitter VEF

De volledige tekst van het Memorandum vindt u hier:

Contact :
Geert Robberechts
+32-475-477192

Erik Todts
+32-476-982404
+32-63-583238