Kan men een legaat doen ten voordele van een instelling?

Een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten, is een belangrijke beslissing. U gaat een prachtig engagement aan. Bovendien hebt u de keuze uit een veelheid van zinvolle bestemmingen : mensen in nood, zieken, culturele projecten, bescherming van het leefmilieu,...

Zie eveneens :

http://testament.be/

Naast belangrijke praktische informatie over legaten, treft u hier een overzicht aan van alle organisaties die de ’Deontologische Code voor Fondsenwerving’ ondertekend hebben en respecteren. Samen vormen zij de ’Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving’. Zij bieden u waarborgen rond de morele kwaliteit van de fondsenwerving. Concreet komt dit neer op het goed en eerlijk gebruik van de ingezamelde middelen, de kwaliteit van de boodschappen, het respect voor de menselijke waardigheid en het respect voor de wensen van de schenkers. Zij hanteren dus zeer strenge morele normen bij het inzamelen en besteden van giften.

1. U KUNT WERKELIJK HET VERSCHIL MAKEN !

Dagelijks worden we via de televisie en de kranten geconfronteerd met kommer en leed. Natuurrampen, oorlog, ziekten teisteren de mens en het milieu... Soms zou een mens er moedeloos van worden.
Toch zijn er ook heel veel positieve ontwikkelingen. Die krijgen echter niet altijd evenveel aandacht van de media. Honderdduizenden landgenoten zijn dagelijks in de weer om hun medemensen te helpen. Zowel vlak bij huis als ver weg. Die hulp kan vele vormen aannemen : hulp bieden bij rampen en ongelukken, kansen geven aan wie het om allerlei redenen niet zo getroffen heeft in onze samenleving, vechten tegen ziekten en onrecht, geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en opkomen voor milieubescherming.
Heel wat verenigingen werken samen. Sommige zijn heel bekend, andere helemaal niet. Wat die verenigingen echter allemaal gemeen hebben, is dat ze functioneren dankzij de steun van de bevolking. Wellicht werd u zelf reeds benaderd om steun onder de vorm van een overschrijving, door het kopen van een zelfklever, een kaart of een kleinigheid of om een schenking te doen of het nalaten van een legaat. Steeds meer mensen gaan daar op in.

2. LEGATEN PRAKTISCH

2.1 Een testament
Indien u een testament opmaakt, kunt u daarin bepalen dat één of meer organisaties die u na aan het hart liggen na uw overlijden gesteund moeten worden. Uiteraard kan een testament nooit voorbijgaan aan de wettelijke regelingen. Essentieel is dat de rechten van de echtgenote of echtgenoot en van de kinderen worden gerespecteerd. Maar u kunt vrij beslissen dat een deel van uw vermogen wordt aangewend voor hulp aan mensen in nood. Indien u geen wettelijke erfgenamen hebt en geen testament hebt opgemaakt, gaat uw gehele vermogen naar de staat.

2.2 Successierechten

Successierechten zijn een gewestelijke bevoegdheid en verschillen naar gelang van de plaats van opening van het testament. Humanitaire organisaties genieten van een verlaagd tarief. Dit betekent dat uw nagelaten bedrag in grote mate ten goede komt aan het door u gesteunde goede doel.

2.3 Een legaat schenken kan op verschillende manieren

Een legaat krijgt geldigheid na het overlijden van de erflater en mag enkel worden uitgevoerd mits een geldig testament. Dit testament kan op twee manieren worden opgesteld :
Een handgeschreven (holografisch) testament dat door u eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend wordt. U kunt het zelf bewaren of het in bewaring geven bij een notaris.
Een notarieel testament wordt door u gedicteerd en door de notaris neergeschreven. U ondertekent en de notaris bewaart het.

2.4 Bij het opmaken van een testament hebt u drie mogelijkheden:

- Een Algemeen Legaat
Wie geen wettelijke erfgenamen heeft, kan bij zijn overlijden al zijn bezittingen overmaken aan een humanitaire organisatie.

- Een Legaat onder Algemene Titel
Hierbij schenkt de testamentmaker een deel van zijn bezittingen aan een organisatie, zoals bijvoorbeeld alle roerende goederen, een derde van de onroerende goederen, een percentage van het totale vermogen...

- Een Legaat onder Bijzondere Titel
U kunt, zo u dit wenst, een welbepaalde som of voorwerp nalaten. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen dat een huis of een reeks goederen de werking van een organisatie ten goede moeten komen. Uiteraard op voorwaarde dat u uw beschikbaar erfdeel niet overschrijdt.

2.5 Een Voorwaardelijk Legaat

U kunt, zo u dit wenst, een voorwaarde aan uw legaat verbinden, bijvoorbeeld dat de gekozen organisatie bij het openen van uw testament lid moet zijn van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

2.6 Wie voert het testament uit ?

Een legaat wordt uitgevoerd volgens de wensen van de overledene. Meestal waakt de notaris erover dat dit correct gebeurt. Maar de erflater kan in zijn testament ook een testamentuitvoerder aanstellen. Vaak is dit een vriend of familielid.

2.7 Wat gebeurt er met onroerende goederen ?

Onroerende goederen worden meestal verkocht en de opbrengst van de verkoop wordt door de organisatie aangewend om haar doelstellingen te verwezenlijken.

2.8 Hoe worden de middelen aangewend ?

Indien u in uw testament niet uitdrukkelijk hebt bepaald voor welk project of welke activiteit uw legaat moet worden gebruikt, zal de organisatie onderzoeken hoe de middelen zo goed mogelijk kunnen worden gebruikt. De overheid, de notaris en een eventuele testamentuitvoerder zien erop toe dat alles correct verloopt.

2.9 Wat gebeurt er indien ik van mening verander ?
U kunt te allen tijde uw testament herroepen of veranderen.


Voor meer inlichtingen helpen de door u gekozen organisaties of een notaris u graag verder.